Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
851 481
การจัดที่แสดงและนิทรรศการศิลปะ
Display and Art Exhibition
4 (1-6-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ศึกษาการจัดที่แสดงจุดมุ่งหมายของการแสดง   ความหมายของนิทรรศการประเภทของนิทรรศการ   หลักการจัดนิทรรศการศิลปะและธุรกิจการแสดงปฏิบัติงานจัดที่แสดงและนิทรรศการศิลปะตามระยะเวลาที่กำหนดให้

                                               จัดที่แสดงและนิทรรศการศิลปะทั้งในสถานที่และนอกสถานที่   วิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 862 381
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940