Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
861 113
ศิลปไทย
Thai Art
2 (1-2-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
  • ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะยุคต่าง ๆ  ในประเทศไทย   ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   จากรูปแบบของศิลปะสาขาจิตรกรรม  ประติมากรรม   สถาปัตยกรรมและจุลศิลป์   แต่ละสมัยด้วยภาพร่าง   คัดลอก   และการเขียนรายงาน   ศึกษา  และปฏิบัติงานทั้งในห้องปฏิบัติงาน    และนอกสถานที่   วิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคล  และเป็นกลุ่ม
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940