Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
861 271
จิตรกรรมพื้นบ้าน
Folk Painting
3 (1-4-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 4 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ศึกษาความหมายของจิตรกรรมพื้นบ้าน   วัตถุประสงค์ของจิตรกรรมพื้นบ้าน  แนวคิด  และปรัชญาของจิตรกรรมพื้นบ้าน  รูปแบบ  เนื้อหา  และเทคนิคในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม   ฝึกปฏิบัติงานตามแนทางการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบโบราณจนถึงปัจจุบัน  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานและนอกสถานที่   แนะนำวิจารณ์   เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940