Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
862 281
ศิลปหัตถกรรมอีสาน
Isan Arts and Crafts
2 (1-2-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ศึกษาลักษณะวิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน   กระบวนการผลิต  คุณค่าทางความงามและประโยชน์ใช้สอย     ตลอดจนสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นแหล่งผลิต   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานขององค์ประกอบทางศิลปวัฒนธรรม   ที่แสดงออกทางด้านงานหัตถกรรมของท้องถิ่นอีสาน    มีการศึกษานอกสถานที่

 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940