Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
864 241
ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองของไทย
Thai Folk Music and Performance
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะของดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงพื้นเมืองของไทย ของภาคใต้  ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก ศึกษาถึงการแลกเปลี่ยนของดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านและวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านที่มีต่อสังคม
Feature of Music, Drama and Thai folk performance of Thailand , Southern,  Northern, Central and North-Eastern, by commence  North-Eastern of Thailand. Learning to changing of folk music, folk Thai folk drama and cultural of folk music and Thai folk drama effect to society
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. สุรพล เนสุสินธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ประวัติและความเป็นมาของดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงพื้นเมืองของไทยในภูมิภาค 15 0
    2.การแลกเปลี่ยนของดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านและวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านที่มีต่อสังคม 15 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940