Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
864 311
การสอนดนตรี
Teaching of Music
3 (3-2-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปรัชญาการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีสำหรับผู้เรียนในวัยที่ต่างกัน ทฤษฎีการสอนแบบต่างๆ วิธีการสอนเครื่องดนตรีและการขับร้อง การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน การวัดผล และประเมินผลทางดนตรี ตลอดทั้งจริยธรรมของผู้สอนดนตรี
Music philosophy, music method for many students. Many method theory, Instrument method, singing method. Produce accessories to teaching, measurement, evaluation and ethics of musically teacher.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ปรัชญาการสอนดนตรี 15 0
    2.วิธีการสอนดนตรีสำหรับผู้เรียนในวัยที่ต่างกัน 6 9
    3.ทฤษฎีการสอนแบบต่างๆ 6 6
    4.วิธีการสอนเครื่องดนตรีและการขับร้อง 6 6
    5.การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน 6 3
    6.การวัดผล และประเมินผลทางดนตรี 6 6
 
รวม
45 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940