Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
865 120
การแสดงพื้นเมืองของไทย
Thai Folk Performance
2 (1-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
รูปแบบการแสดงพื้นเมืองของ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย องค์ประกอบการแสดงพื้นเมือง ฝึกการแสดงพื้นเมือง
Forms of folk performances of the north, central, south and northeast of Thailand, compositions of folk performance, practice of folk performance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. รูปแบบการแสดงพื้นเมืองของไทย 8 10
    2. องค์ประกอบการแสดงพื้นเมือง 7 10
    3. ปฏิบัติการการแสดงพื้นเมือง 0 10
 
รวม
15 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940