Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
865 222
วรรณกรรมการแสดงพื้นเมือง
Folk Performance literature
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วรรณกรรมการแสดงพื้นเมือง อิทธิพลและความสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์  การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่องานวรรณกรรม การนำเสนอวรรณกรรมพื้นเมืองในรูปแบบการแสดง
Literature of folk performance, influences and relation of history, politics, socio-economics, and ways of life on the literature, presentation of folk literature via performance.  
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- ฉวีวรรณ พันธุ
- นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. วรรณกรรมการแสดงพื้นเมือง 8 0
    2. อิทธิพลและความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการแต่งวรรณกรรม 8 0
    3. การนำเสนอวรรณกรรมพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ 14 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940