Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
865 332
ประวัติการแสดงและศิลปินพื้นเมือง
History of Performance and Traditional Folk Musicians
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติการแสดงพื้นเมืองของไทย อิทธิพลการแสดงของชาติต่างๆที่มีต่อการแสดงพื้นเมืองของไทย  ประวัติศิลปินพื้นเมืองของไทย
History of Thai folk performance, influences of foreign performances on Thai folk performances, biographies of  Thai folk artists.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ประวัติการแสดงพื้นเมืองของไทย 10 0
    2.การแสดงของชาติต่างๆที่มีต่อการแสดงพื้นเมืองของไทย 10 0
    3. ประวัติศิลปินพื้นเมืองของไทย 10 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940