Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 110
ธุรกิจขั้นแนะนำ
Introduction to Business
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ การตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจแต่ละประเภท หน้าที่ของธุรกิจด้านการบัญชี การเงิน การผลิต การจัดซื้อ การขายด้านสำนักงานและการพนักงาน ศึกษาถึงการใช้เอกสารเครดิต วิธีการจัดซื้อ การขาย การสั่งสินค้าเข้า และส่งสินค้าออกและการประกันภัย

Several types of businesses; business decisions; the functions of accounting, finance, production, purchasing, marketing, and office and personnel management in business; credit documents; the channels of purchasing, marketing import documents; and insurance.

 

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940