Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 211
หลักการบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร  แนวคิดของการบัญชีต้นทุน  การแยกประเภทต้นทุน วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ  แรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนค่าใช่จ่ายในการผลิต การบันทึกต้นทุนการผลิตในระบบต้นทุนงานสั่งทำ  ต้นทุนช่วง  และต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่าง การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940