Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 213
หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประโยชน์ ความสำคัญ ลักษณะและแนวความคิดในการบริหารงาน ความเป็นมาและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหารอันได้แก่ การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดบุคคลเข้าทำงาน  การสั่งการ การบังคับบัญชา  และการควบคุม
Usefulness , importance and  nature of  management,    and some conceptual  views about  the  role of  management ;  evolution  and  development  of  management  theories ;  principles  and  processes  of  management:  planning , organizing , staffing ,  actuating, directing  and  controlling.                
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ มานะกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ กัลปนา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. องค์การและลักษณะของการบริหาร 6 0
    2.วิวัฒนาการและแนวคิดด้านการจัดการ วิธีการศึกษาการจัดการ ประวัตความเป็นมา ทฤษฎีการจัดการ 6 0
    3.การวางแผน 3 0
    4.การจัดองค์กร 3 0
    5.การจัดบุคคลเข้าทำงาน 3 0
    6.การสั่งการ 3 0
    7.ขวัญและการจูงใจ 3 0
    8.ภาวะผู้นำ 3 0
    9.การติดต่อสื่อสาร 3 0
    10.การควบคุม 3 0
    11.การจัดการความขัดแย้ง 3 0
    12.การพัฒนาองค์กร 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940