Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 241
หลักพื้นฐานการเงินธุรกิจ
Fundamental of Corporate Finance
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การเงิน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการเงินธุรกิจ ค่าเวลาของเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผนการเงินและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบลงทุน การประมาณการกระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

 

-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 121# หรือ 961 120#
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    3.การวิเคราะห์กระแสเงินสด 3 0
    4.การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน 6 0
    6.ตลาดการเงินและแหล่งเงินทุน 3 0
    7.ปัจจัยดอกเบี้ยสำหรับการตัดสินใจทางการเงิน 3 0
    8.การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจ 6 0
    11.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 3 0
    1.ขอบเขตหน้าที่และความสำคัญของการเงินธุรกิจ 1 0
    2.การวิเคราะห์ทางการเงิน 4 0
    5.การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 9 0
    9.งบประมาณเงินทุน 6 0
    10.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 3 0
 
รวม
47 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940