Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 263
การบริหารงานผลิตสินค้าและบริการ
Production Management and Service
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
   หน้าที่ต่างๆ ในด้านการผลิตและการบริการภายในองค์การธุรรกิจที่ทำการผลิต การออกแบบสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน การวางผังโรงงาน การจัดซื้อ การควบคุมสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์ระบบงาน การกำหนดตารางเวลาของการผลิต การควบคุมคุณภาพและสวัสดิภาพภายในโรงงาน
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- กรรณิการ์ มานะกิจ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานผลิตและบริการ 6 0
    2.การวางแผนผลิตภัณฑ์ 3 0
    3.การพยากรณ์ 3 0
    4.การเลือกตั้งทำเลที่ตั้ง 3 0
    5.การวางแผนผังกระบวนการผลิต 3 0
    6.การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงานการผลิต 3 0
    7.การวางแผนโครงการ 6 0
    8.การวางเเผนและการจัดตารางการผลิตรวม 6 0
    9.การจัดซื้อ 3 0
    10.การควบคุมสินค้าคงเหลือ 3 0
    11.การควบคุมคุณภาพ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940