Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 328
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานด้านบัญชี
Solfware Package Useage for Accounting
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การเลือกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การบูรณาการสาระสนเทศทางการบัญชีกับระบบอื่นๆในองค์กร

General characteristics of software packages: selection and usage of software packages fir accounting: integration of accounting information system with other systems in the organization.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 321#
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร จึงสงวนพรสุข และ ออาจารย์พิเศษ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ลัษณะทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ 3 0
    2.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอย่างน้อยสองโปรแกรมต่อภาคการศึกษา 36 0
    3.การบูรณาการระบบสารสรเทศทางการบัญชีกับระบบงานอื่นๆในองค์กร 6 0
    รวม 45 0
 
รวม
90 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940