Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 341
การเงินธุรกิจ
Corporate Finance
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทบทวนการเงินธุรกิจ ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน และการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การกำหนดราคาสินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนโดยใช้อนุพันธ์
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 241
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกสำหรับหลัดสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ทบทวนการจัดการการเงินธรุกิจ 6 0
    2.ทฤษฎีและการวิเราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง 9 0
    3.ต้นทุนของเงินทุน 9 0
    4.การดำเนินการงบลงทุน 6 0
    5.การจัดโครงสร้างทางการเงิน 6 0
    6.การกำหนดราคาสินทรัพย์ 3 0
    7.การจัดหาเงินทุนโดยใช้เครื่องมือทุนและเครื่องมือหนี้ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940