Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 342
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การค้าระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และลอยตัว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน การควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การแก้ไขดุลการชำระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ลอยตัว นโยบายควบคุมและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เงินกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดยูโรดอลล่าร์ และตลาดอาเซี่ยนดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการเงินบริษัทเมื่อจะต้องทำธุรกิจโดยใช้เงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นธุรกิจส่งออก นำเข้า และธุรกิจข้ามชาติ 
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 341#และ962 102#
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.การค้าระหว่างประเทศ 6 0
    2.ตลาดการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน 6 0
    3.ปัจจัยที่กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน 6 0
    4.การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน 3 0
    5.การควบคุมตลาดแลกเปลี่ยน และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 6 0
    6.เงินกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดยูโรดอลลาร์ และตลาดอาเซี่ยนดอลลาร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 9 0
    7.การจัดการด้านการเงิน ทั้งธุรกิจส่งออก นำเข้า และธุรกิจข้ามชาติ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940