Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 343
การวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analysis
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการการลงทุน ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยงและแนวคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบายการลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที่มีต่อการลงทุน ต่อตลาดการเงินและต่อการเคลื่อนไหวของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ลงทุนและการสร้างแผนการลงทุน
Principles in analyses and policies of investment, investment processes, nature and types of securities,risk, return and portfolio investment, securities market and intermediaries, investment policies, effects of investment policies on investment in the money market and the business cycle, factors that affect the price of securities, and planing for portfolio structure.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 231# และ 961 341
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.หลักการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน 3 0
    2.กระบวนการลงทุน 3 0
    3.ลักษณะของหลักทรัพย์ 3 0
    4.ผลตอบแทน ความเสี่ยงและแนวคิด การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 9 0
    5.ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 6 0
    6.การกำหนดนโยบายและผลของนโยบายที่มีต่อการลงทุน ตลาดการเงิน การเคลื่อนไหวของธุรกิจ 12 0
    7.ปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์และการสร้างแผนการลงทุน 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940