Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 363
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprises Management
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การจัดแผนงาน  การบันทึกข้อมูล การนำงบประมาณมาใช้ในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน เครดิตทางการค้า การภาษีอาการ การจัดการทางการเงิน การจัดการงานตลาด การจัดการการผลิต การบริหารงานบุคคล อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ
Guidelines for the establishment of small and medium enterprises : departmentalization, information recording, business control by budgeting, competitiveness analysis, trade credit, taxation, financial management, marketing management, production management, personnel management; the impact of environment on small and medium enterprises, strategic planning, consolidation, expansion and termination of small and medium enterprises.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ธุรกิจขนาดย่อมและความเป็นเจ้าของ 3 0
    2.ประเภทของธุรกิจขนาดย่อมเเละธุรกิจแบบสัมปทาน 3 0
    3.การตัดสินใจก่อนเริ่มดำเนินการ 12 0
    4.การดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม 15 0
    5.การภาษีของธุรกิจขนาดย่อม 6 0
    6.การรวม การขยาย และการเลิกกิจการ 3 0
    7.จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940