Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 364
ภาวะผู้นำเพื่อการจัดการ
Leadership for Management
3 (2-2-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สาเหตุ แหล่งที่มาของอำนาจ ทฤษฎีผู้นำและการประยุกต์เพื่อการจัดการ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานและความสำเร็จขององค์กร การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคคลด้านบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ คุณธรรม เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

Cause and source of authority, leadership theory and application for management, good leadership qualifications, role of leadership in enhancing work performance effectiveness and organization achievement, leadership support and personnel development of personality, vision and virtue for being good leaders.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.บทนำ 3 0
    2.อำนาจ การเมือง และภาวะผู้นำ 3 0
    3.ทฤษฎีผู้นำและการประยุกต์ใช้ 9 0
    4.ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 6 0
    5.การเสริมสร้างภาวะผู้นำ 3 0
    6.การพัฒนาบุคคลด้านบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ คุณธรรม 3 6
    7.กรณีศึกาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ(ฝึกปฏิบัติ) 3 24
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940