Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 466
การจัดการโครงการธุรกิจ
Business Project Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงานและการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการตลาด การบริหารจัดการ เทคนิคและการเงิน การเขียนรายงานโครงการ การควบคุมโครงการรวมทั้งเทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961241 และ 961465
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.บทนำ 12 0
    2.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 15 0
    3.การเขียนรายงานโครงการ 9 0
    4.การควบคุมโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940