Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 491
สัมมนาการเงิน
Seminar in Finance
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การสัมมนาในประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ในการบริหารการเงิน นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าและรายงานต่อชั้น โดยอาจดำเนินการเป็นกลุ่ม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ทางการบริหารแขนงนี้ที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วมสัมมนา
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 341
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา สรุงบุญมี และอาจารย์พิเศษ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ การวิเคราะห์ทางการเงิน,การจัดการเงินทุนหมุนเวียน, ต้นทุนของเงินทุน, โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม, งบลงทุน, ผลตอบแทนและความเสี่ยง, นโยบายเงินปันผล, ประเด็นปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน 45 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940