Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
961 493
สัมนาการจัดการ
Semicar in Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการที่น่าสนใจโดยเน้นการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยอภิปรายและการเขียนรายงาน
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านรายวิชามในกลุ่มวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ นัยพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นจิตร อังวราวงศ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 9 0
    กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาบริหารการจัดการ 36 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940