Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
962 101
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Introduction to Microeconomics
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

หลักเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทางและดุลยภาพ ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและทุน รัฐบาลและการแทรกแซงตลาด

 

-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3 0
    ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3 0
    อุปสงค์ อุปทางและดุลยภาพ 3 0
    ความยืดหยุ่น 6 0
    พฤติกรรมผู้บริโภค 6 0
    ทฤษฎีการผลิต 6 0
    ตลาดผลผลิต 6 0
    ตลาดปัจจัยการผผลิต 3 0
    ทรัพยากรธรรมชาติและตลาดทุน 3 0
    รัฐบาลและการแทรกแซงตลาด 3 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940