Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
962 102
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Introduction to Macroeconomics
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลภาพ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังของรับบาลและนโยบายการคลัง การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและการจ้างงาน
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา สุพรรณเภสัช
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    รายได้ประชาชาติ 6 0
    ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ 6 0
    การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 6 0
    การค้าและการเงินระหว่าง 6 0
    การคลังรัฐบาลและนโยบายการคลัง 6 0
    การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน 6 0
    การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 0
    ภาวะเงินเฟ้อและการจ้างงาน 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940