Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 211
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
Hospitality and Tourism Industry
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิวัฒนาการ แนวคิด และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว องค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บทบาทและผลกระทบของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แนะนำธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
Evolution, concepts and components of hospitality and tourism industry, organization and business related to hospitality and tourism industry, roles and impacts of hospitality and tourism, the government policy on hospitality and tourism industry, introduction to hospitality and tourism business, development of hospitality and tourism industry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์สมยศ โอ่งเคลือบ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 3 0
    แนงคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 6 0
    องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 6 0
    องค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 6 0
    บทบาทและผลกรทบของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 6 0
    นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 6 0
    แนะนำธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 6 0
    การพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940