Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 217
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
      แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและส่วนของตลาด  การจัดประเภทสินค้าและบริการหน้าที่ของการตลาดชนิดต่างๆ  สถาบันการตลาดและช่องทางการจำหน่าย  ตลาด  และสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของตลาด  พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค  นโยบายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กระทบกระเทือนอุปสงค์ของผู้บริโภค  นโยบายราคา  นโยบายการจัดจำหน่าย  และนโยบายการส่งเสริมการตลาด
      Basic  concepts  in  marketing  and  market  segmentation, classification  of  goods  and services,  marketing  function,  institutions  and clannels, markets  and  the  cnvironments, the changing  market,  consumer's  buying  behaviors,  product  polycy  and  factors  affecting  consumer's  demand,  price  policy,  and  promotion  policy.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชาภาษาไทย และเป็นวิชาบังคับ หลักสูตรภาษาอักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาทั่วไป
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ สุวชาติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความหมาย ปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด 3 0
    2. หน้าที่ทางการตลาดและสถาบันการตลาด 3 0
    3. ส่วนผสมทางการตลาดและกระบวนการการตลาด 3 0
    4.การ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม 3 0
    5. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 0
    6. ระบบสารสนเทศการตลาด และการวิจัยการตลาด 3 0
    7. การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 6 0
    8. กลยุทธ์ ผู้นำ คู่ชิง ผู้ตามและธุรกิจรายย่อย 3 0
    9. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 3 0
    10. นโยบายและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 3 0
    11. นโยบายและกลยุทธ์ราคา 3 0
    12. นโยบายและกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 3 0
    13. นโยบายและกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 3 0
    14. การปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาด 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940