Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 218
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐบาลและวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  กลยุทธ์ในการบริหารธุกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการตลาด การจัดการ และการเงิน ระเบียบข้อบังคับในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อการส่งออ การบริหารการส่งออก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

International business management concepts ; roles of government and culture in   international  business management ; international  business  management  strategies in  marketing, managing and financing ; regulations concerning international  business management, export  marketing, export management,  and  export  documents.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาในหมวดเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- สุกานดา ฟองย้อย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวคิดของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 9 0
    2.บทบาทของภาครัฐบาล 6 0
    3.บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 6 0
    4.กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 9 0
    5.ระเบียบข้อบังคับในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 6 0
    6.ตลาดเพื่อการส่งออก 6 0
    7.กรณีศึกษา 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940