Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 221
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behaviors
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดหลักและบทบาทความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  โดยศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  ปัจจัยทางสังคม   ปัจจัยทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  รวมถึงศึกษาความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ  บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อและรูปแบบที่สำคัญของสถานการณ์การซื้อ กระบวนการซื้อ  พฤติกรรมการซื้อ
Major concepts and important roles of consumer behaviors ; analysis of consumer  behaviors ; economic,  social  and  environmental  impact on  consumer  behaviors ;  factors  influencing  consumer  decisions personal factors,  social  factors  cultural  and norm  factors ; consumer’s demands, motivations perception, learning , attitudes, personality and  roles in relations  to  buying decisions  and  important  patterns  of  buying ,  as  well  as  buying  process  and  behaviors.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 963 217
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ
อ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนวคิดหลักและบทบาทความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 3 0
    2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 0
    3. อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 3 0
    4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 3 0
    5. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล 3 0
    6. ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 6 0
    7. ความต้องการและการจูงใจผู้บริโภค 3 0
    8. การรับรู้ของผู้บริโภค 3 0
    9. การเรียนรู้และทัศนคติของผู้บริโภค 3 0
    10. บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อและรูปแบบที่สำคัญของสถานการณ์การซื้อ 3 0
    11.กระบวนการซื้อและพฤติกรรมการซื้อ 3 0
    12. การอภิปรายและกรณีศึกษา 6 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940