Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 321
การจัดการงานตลาด
Marketing Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน การตอบโต้การแข่งขัน โดยเน้นการใช้เครื่องมือทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด ทั้งในระดับบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับกลุ่มสินค้า การวางแผนการตลาด การจัดทำแผนการตลาด แนวทางการจัดการตามแผนและการควบคุมการดำเนินงานด้านการตลาด เครื่องมือและกลยุทธ์หลักที่ต้องใช้ในการวางแผน และจัดการการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
Concepts and theories of marketing management ; competition strategies ; reactions to  competitors  by using marketing mixes including product , price , place and promotion ; market share ; market targeting ;  product positioning ; marketing strategies at  the  levels of corporate , businesses and products , marketing planning ; managing plans and controlling marketing processes ; tools and strategies required in planning ; and  efficient marketing management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 963 217 และ 963 221
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการตลาด 3 0
    2. กลยุทธ์การแข่งขัน 3 0
    3. การใช้เครื่องมือทางการตลาด 12 0
    4. การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 6 0
    5. กลยุทธ์การตลาด 6 0
    6. การวางแผนการตลาด 3 0
    7. การจัดทำแผนการตลาด 6 0
    8. แนวทางการจัดการตามแผนและการควบคุมการดำเนินงานด้านการตลาด 3 0
    9. เครื่องมือและกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการวางแผนและจัดการการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940