Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 323
การจัดการช่องทางการตลาด
Marketing Channels Management
3 (3-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวความคิดช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาด สภพแวดล้อมช่องทางการตลาด กระบบวนพฤติกรรมในช่องทางกาตลาด การวางแผนและพัฒนาช่องทางการตลาด การบริหารลูกค้ารายใหญ่ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และราคาในช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาดในช่องทางการตลาด โลจิสติกส์กบการจัดการในช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การขายตรง ช่องทางการตลาดสำหรับสิน้าบริการช่องทางระหว่างประเทศ
Marketing channel concepts, the channel participants, behavioral processes in marketing channel, designing anddevelop the marketing channel, key account management, product, pricing issues in channel management, promoting through the marketing channel, logistics and channel management, electronic marketing channel, direct selling, marketing channels for service, international channels.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 963 221, 963 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนวความคิดช่องทางการตลาด 3 0
    2. สมาชิกในช่องทางการตลาด 3 0
    3. สภาพแวดล้อมช่องทางการตลาด 3 0
    4. กระบวนพฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด 3 0
    5. การวางแผนและพัฒนาช่องทางการตลาด 6 0
    6. การบริหารลูกค้ารายใหญ่ 3 0
    7. การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และราคาในช่องทางการตลาด 3 0
    8. การส่งเสริมการตลาดในช่องทางการตลาด 3 0
    9. โลจิสติกส์กับการจัดการช่องทางการตลาด 3 0
    10. ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 0
    11. การขายตรง 3 0
    12. ช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าบริการ 3 0
    13. ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ 3 0
    14. กรณีศึกษาและอภิปราย 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940