Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 325
การจัดการการขาย
Sales Management
3 (3-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทความสำคัญของการจัดการการขาย  การออกแบบและการบริหารหน่วยงานขาย  การจัดองค์กรของฝ่ายขาย  หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายขาย  การจัดการงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย การพยากรณ์การขาย อาณาเขตการขาย  โควต้าการขาย การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรฝ่ายขาย การวางแผนกลยุทธ์การขาย การควบคุมและประเมินผลงานของพนักงานฝ่ายขาย การปรับปรุงประสิทธิผลในการขายของหน่วยงานขาย   ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
Roles and  importance of sales management, designing and managing sales force, sales  force structure, duties and responsibilities of sales representatives, sales force personnel  management, sales forecast, sales territorial, sales quota, recruiting and selecting sales representatives, sales planning  strategies, controlling and evaluating sales representatives, improving  sales force effectiveness, social  responsibilities  and  ethics.  
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 963 221 และ 963 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพล ภูตะโชติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทบาทและความสำคัญของการจัดการการขาย 3 0
    2. การออกแบบและการบริหารหน่วยงานขาย 3 0
    3. การจัดโครงสร้างขององค์กรฝ่ายขาย 3 0
    4 . หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายขาย 3 0
    5. การจัดการงานบุคคลของฝ่ายขาย 6 0
    6. การจัดการการขาย 21 0
    7. การปรับปรุงประสิทธิผลในการขาย 3 0
    8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940