Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 326
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
Integrated Marketing Communication
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนการติดต่อสื่อสาร ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดและการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ขั้นตอนในการบริหารการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การกำหนดกลุ่มผู้รับข่าวสาร การกำหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร การออกแบบข่าวสาร การเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสาร การกำหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด การตัดสินใจในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การวัดผลการสื่อสารทางการตลาด การบริหารและการประสานงานในกระบวนการการติดต่อสื่อสาร
Communication  process , promotion  mix  and  integrated  marketing communication, integrated  marketing  communication  management process , determining  message  receiving  groups,  determining   communication objectives, designing  ,messages , selecting  communication channels , establishing  marketing   communication  budgets, deciding  the  promotion  mix , measuring  marketing  communication , managing  and  co-ordinating  marketing  communication  process.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 963 221 และ 963 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. กระบวนการติดต่อสื่อสาร 6 0
    2. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด และการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 9 0
    3. ขั้นตอนในการบริหารการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 24 0
    4. กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940