Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 331
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

 

แนวความคิดและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน ระบบข่าวกรอง สืบข่าวทางการตลาด ระบบการวิจัยการตลาด และกระบวนการวิจัยการตลาด ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบและการจัดทำระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน ระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาด ระบบการวิจัยการตลาด และกระบวนการวิจัยการตลาด ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบและการจัดทำระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด
Concepts and components of marketing information system , internal record system,  marketing intelligence system , marketing research system and marketing research process , marketing decision support system , marketing information system design and establishment of  marketing information system for marketing decision.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 101 และ 963 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช
และอาจารย์พิเศษ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนวความคิดและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด 6 0
    2. ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน 6 0
    3. ระบบข่าวกรอง สืบข่าวทางการตลาด 6 0
    4. ระบบการวิจัยการตลาดและกระบวนการวิจัยทางการตลาด 6 0
    5. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด 6 0
    6. เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ในระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด 6 0
    7. การออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศทางการตลาด 6 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940