Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 332
การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อธุรกิจ กระบวนการวิจัยการตลาด การกำหนดปัญหาการวิจัย และแบบเสนอโครงการการวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยทางการตลาด
Roles and importance of marketing research on business , marketing research process problem definition and research proposal . research design , design data collection methods, sampling design and data collection , analysis and interpretation of data , research report , marketing research application.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 961 201 และ 963 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อธุรกิจ 3 0
    2. กระบวนการวิจัยการตลาด 3 0
    3. การกำหนดปัญหาการวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย 3 0
    4. การออกแบบการวิจัย 3 0
    5. การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 0
    6. การออกแบบกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 0
    7. การประมวลผลข้อมูล 3 0
    8. การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 6 0
    9. การจัดทำรายงานการวิจัย 6 0
    10. การประยุกต์การวิจัยการตลาด 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940