Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 415
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Tourism Destination Development
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวของไทย การอนุรักษ์ทรัพยาการการท่องเที่ยว การาพัฒนามาตรฐานด้านการบริการและสิ่งอำนวนความสะดวกทางการท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์ปรมัตถ์ เพียนอก
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 0
    ทรัพยากรการท่องเที่ยว 18 0
    การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 6 0
    การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 0
    สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 6 0
    การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940