Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 419
หลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Principles of Ecotourism Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา การตลาด
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
-
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์สมยศ โอ่งเคลือบ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    องค์ความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 12 0
    ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 9 0
    หลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 9 0
    การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 9 0
    การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940