Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
963 421
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
3 (3-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีและวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การจัดองค์การของแผนกโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ศึกษาวัตถุประสงค์การวางแผนและการดำเนินงานเกี่ยวกับการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย  การเลือกสื่อ  การกำหนดงบประมาณและการวัดผล  ศึกษาถึงข้อจำกัด   กฎหมาย   และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Theories and techniques of advertising and sales promotion ;  roles  and influence  of advertising and sales promotion on social and economic systems ;  organizing   advertising and sales promotion departments, studying  planning  objectives  and  operations  of   advertising  and  sales  promotion ;  selecting  media ;  budget  establishing  and  results measuring ;  studying  constraints , laws and ethics concerning advertising and sales  promotion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 963 326
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ทฤษฎีและวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 12 0
    2. บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม 6 0
    3. การจัดองค์การของแผนกโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 6 0
    4. การวางแผนและการดำเนินงานเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 15 0
    5. กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940