Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Social Studies
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education
B.Ed.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การมัธยมศึกษา
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้  ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้                         1.  มีความรู้ในศาสตร์ทางสังคมศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนา             การเรียนรู้ รวมทั้งเข้าใจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพื่อนำมาประสานประโยชน์ใน             การอยู่ร่วมกันในสังคม                         2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี                         3.  ตระหนักในคุณค่าของศาสตร์ทางสังคมศึกษา ภูมิใจ ศรัทธา พร้อมที่จะเสียสละ อุทิศเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   มีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพครู 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. นิลมณี พิทักษ์
ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. นิลมณี พิทักษ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. มงคล ดอนขวา 4
รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม 4
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย 6
รศ. นิลมณี พิทักษ์ 6
ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร 9
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต 10
อ. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 12

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 310502102152


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940