Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Computer Education
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education
B.Ed.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การมัธยมศึกษา
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์
อ.ดร. จารุณี ซามาตย์
อ. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. อิศรา ก้านจักร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. จารุณี ซามาตย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พงศ์ธนัช แซ่จู (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม 4
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ 4
รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ 4
รศ. องอาจ ศิลาน้อย 6
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย 7
อ.ดร. อิศรา ก้านจักร 10
อ.ดร. จารุณี ซามาตย์ 10
อ. พงศ์ธนัช แซ่จู 12
อ. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม 12

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940