Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ภาษาอังกฤษ
Master of Education (Curriculum and Instruction)
M.Ed. (Curriculum & Instruction)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งที่จะผลิตผู้นำทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้    1. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนลุ่มลึกในสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการจัดการศึกษาในประเทศ  
2. มีความสามารถใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านหลักสูตรและ  การสอน   3. สามารถบูรณาการองค์ความรู้สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม   
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. จุมพล ราชวิจิตร
ผศ.ดร. สถาพร ขันโต
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. จุมพล ราชวิจิตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สถาพร ขันโต (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นิตยา เปลื้องนุช 4
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ 4
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ 4
รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ 4
รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ 4
รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท 4
รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม 4
รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม 4
รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 4
รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง 4
รศ. จุมพล ราชวิจิตร 6
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย 6
รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ 6
รศ. อรพิน พจนานนท์ 6
รศ. นิลมณี พิทักษ์ 6
รศ. ประภาพร ศรีตระกูล 6
รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 6
ผศ.ดร. สถาพร ขันโต 7
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย 7
ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม 7
ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ 7
ผศ.ดร. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ 7
ผศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ 7
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี 7
ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ 7
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 7
ผศ. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ 9
ผศ. ลิขิต อมาตยคง 9
ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ 9
ผศ. กาญจนา ดาราศักดิ์ 9
ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร 9
ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ 9
ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ 9
ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ 9
ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ 9
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 10
อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ 10
อ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร 10
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต 10
อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช 10

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940