Custom_32
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)
Ph.D. (R&D Pharmaceuticals)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    เภสัชเคมี
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและสากล และจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม ดังต่อไปนี้4.3.1 สามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อสร้างสรรองค์ความรู้ใหม่  และสามารถประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้4.3.2 สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์4.3.3 สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น  เป็นผู้นำทางวิชาการ รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง4.3.4 สามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ต่อสาธารณชน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ4.3.5  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด 4
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล 4
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา 4
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล 4
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย 4
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ 4
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล 4
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล 4
รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี 4
รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย 4
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร 4
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ 4
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร 4
รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 4
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี 4
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม 4
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน 4
รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร 6
รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 6
ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ 7
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ 7
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ 7
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 7
ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 7
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม 7
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา 7
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร 7
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส 7
ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 7
อ.ดร. นภภัค ใจภักดี 10
อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา 10
อ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ 10
อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล 10
อ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 10
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว 10
อ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล 10
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 10
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี 10
อ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต 10
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 10

     
แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 751500111152
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร 751500131152
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 751500141152
แบบ 1.2 รหัสหลักสูตร 751500121152


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940