Custom_32
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Cultural Research
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
                     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้                 1. มีความรู้ ความสามารถ ในการบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรม                  3. มีความรู้ ความสามารถ ในการทำวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในท้องถิ่นและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
รศ. เดชา ศิริภาษณ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. จุมพล ราชวิจิตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. เดชา ศิริภาษณ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ 4
รศ.ดร. มงคล ดอนขวา 4
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ 4
รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท 4
รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 4
รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 4
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี 4
รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 4
รศ. เดชา ศิริภาษณ์ 6
รศ. จุมพล ราชวิจิตร 6
รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา 6
รศ. สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 6
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 6
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย 6
ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล 7
ผศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก 7
ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ 7
ผศ.ดร. อำนวย คำตื้อ 7
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย 7
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 7
ผศ.ดร. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ 7
ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 7
ผศ. คเณศ ศีลสัตย์ 9
ผศ. จรัญ ชัยประทุม 9
ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช 9
ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ 9
ผศ. นิพนธ์ คุณารักษ์ 9
ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ 9
ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ 9
ผศ. เจนวิทย์ พิทักษ์ 9
ผศ. ชลิต ชัยครรชิต 9
อ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ 10
อ.ดร. ประยุทธ ชูสอน 10
อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช 10
อ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ 10
* อ. สุรพล เนสุสินธ์ 12
อ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ 12
อ. จตุพร สีม่วง 12
อ. บัญชา ควรสมาคม 12
อ. กษม อมันตกุล 12
อ. สุรพล เนสุสินธุ์ 12
อ. ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์ 12
อ. ธวัชชัย ช่างเกวียน 12
อ. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 12
อ. ประจักษ์ สุปันตี 12
อ. ดวงจันทร์ นาชัยสิทธุ์ 12
อ. พยุงศิลป์ เปศรี 12
อ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ 12

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940