Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agronomy
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)
วท.ม. (พืชไร่)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Agronomy)
M.Sc. (Agronomy)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะเกษตรศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่
  6. วัตถุประสงค์
    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่
1.ที่สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2.ที่สามารถทำการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา และ/หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร
3.ที่เป็นนักวิชาการชั้นสูง ที่สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการสอนและวิจัยในสาขาวิชาพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. บุญมี ศิริ 4
รศ.ดร. สนั่น จอกลอย 4
รศ.ดร. อนันต์ พลธานี 4
รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 4
รศ.ดร. ชุติพงศ์ อรรคแสง 4
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล 4
รศ. สดุดี วรรณพัฒน์ 6
ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกรู 7
ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 7
ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง 7
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร 7
อ.ดร. บรรยง ทุมแสน 10
อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน 10
อ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ 10

     
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 510305111141
แผน ก2 รหัสหลักสูตร 510305121141
แผน ข รหัสหลักสูตร 510305131141


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940