Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration Program
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งหวังเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนี้                   1.   เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจในระดับสูง     มีความรอบรู้ด้านการประกอบการ และมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   2.   เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักบริหาร เป็นนักวิชาการที่มีศักยภาพสูงในการคิดวิเคราะห์ และวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ                   3.   เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักบริหารและนักวิชาการที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง                   4.   เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช
ผศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร
อ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ 4
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช 6
ผศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร 7
ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร 7
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 7
ผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 7
อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 10
อ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส 10
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 10
- สมยศ โอ่งเคลือบ 13

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940