Custom_32
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Pharmacy
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Pharmacy
B.Pharm.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การจัดการเภสัชกรรม
  6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีความคิดอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
3.เพื่อผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ สำหรับประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาประเทศในหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม เป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมแบบบรูณาการร่วมกับวิชาชีพอื่น
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี
รศ. อาภรณี ไชยาคำ
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. อาภรณี ไชยาคำ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. สมชาย สุริยะไกร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. หนึ่งฤทัย สุกใส (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด 4
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล 4
รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล 4
รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา 4
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล 4
รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 4
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย 4
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ 4
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล 4
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล 4
รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี 4
รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล 4
รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย 4
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร 4
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ 4
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร 4
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน 4
รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 4
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม 4
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร 4
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา 4
รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 4
รศ. สุณี เลิศสินอุดม 6
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ 6
รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร 6
รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 6
ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 7
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ 7
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา 7
ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ 7
ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช 7
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ 7
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา 7
ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ 7
ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 7
ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล 7
ผศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ 7
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม 7
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา 7
ผศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช 7
ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส 7
ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ 7
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร 7
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส 7
ผศ.ดร. มณีรัตน์ เลย์ตัน 7
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 7
ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 7
ผศ. รักษวร ใจสะอาด 9
ผศ. วรรณวิไล เลาลัคนา 9
อ.ดร. นภภัค ใจภักดี 10
อ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 10
อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา 10
อ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ 10
อ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 10
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว 10
อ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล 10
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 10
อ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต 10
อ.ดร. เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 10
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ 10
อ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 10
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 10
อ.ดร. Jeffery Roy Johns 10
อ. สุพล บุญเสนอ 12
อ. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 12
อ. เกียรติภูมิ พลตรี 12
- Motoko Kanke 13

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 311500101152


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940