Custom_32
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    วิทยาเขตหนองคาย
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร
อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร
อ. อังค์วรา ณ สุนทร

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อังค์วรา ณ สุนทร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ 7
ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร 7
อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร 10
อ. คมกฤช ฟองย้อย 12
อ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช 12
อ. อังค์วรา ณ สุนทร 12
อ. ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ 12
อ. สิริวงษ์ เอียสกุล 12
- สมยศ โอ่งเคลือบ 13

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940