Custom_32
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Horticulture
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)
ปร.ด. (พืชสวน)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Horticulture)
Ph.D. (Horticulture)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะเกษตรศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    พืชสวน
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มีวัตถุปะสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพืชสวนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีทักษะขั้นสูงในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางพืชสวน
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาทางพืชสวนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์
อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชินะจิตร

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. อำนวย คำตื้อ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชินะจิตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ 4
รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร 4
รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 4
ผศ.ดร. อำนวย คำตื้อ 7
ผศ.ดร. สุมนา นีระ 7
อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 10

     
แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 710309111047
แบบ 1.2 รหัสหลักสูตร 710309121047
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 710309141047
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร 710309131047


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940