Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Education Psychology and Counseling
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและให้คำปรึกษา)
ภาษาอังกฤษ
Master of Education (Education Psychology and Counseling)
M.Ed. (Education Psychology and Counseling)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์
รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต
รศ. สุวรี ฤกษ์จารี
รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. สุวรี ฤกษ์จารี (ประจำแล้ว 2 หลักสูตร)
รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. นพดล มีไชยโย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ปนัดดา ญวนกระโทก (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ (ประจำแล้ว 2 หลักสูตร)
อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ 4
รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต 4
รศ. สุวรี ฤกษ์จารี 6
รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ 6
ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ 9
ผศ. ปนัดดา ญวนกระโทก 9
ผศ. นพดล มีไชยโย 9
อ.ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ 10
อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 12

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 550511121149


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940