Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Social Studies
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
Master of Education (Social Studies)
M.Ed. (Social Studies)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การมัธยมศึกษา
  6. วัตถุประสงค์
        หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มุ่งหวังผลิตนักวิชาการด้านสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้คือ
-          ให้มีความรู้กว้างและลึกในวิชาการต่างๆ ด้าน สังคมศึกษาและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศ  ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีระบบ
-          ให้มีทักษะการสอนสังคมศึกษา
-          ให้มีความสามารถในการทำวิจัยด้านสังคมศึกษา  และนำผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
-          ให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพเทียมทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. มงคล ดอนขวา
รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี
รศ. เยาวภา ประคองศิลป์
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. มงคล ดอนขวา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ชนะชัย สืบปรุ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. มงคล ดอนขวา 4
รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี 4
รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ 6
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี 7
ผศ. ชนะชัย สืบปรุ 9

     
แผน ก2 รหัสหลักสูตร 510503122038


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940